Algemene
voorwaarden

1. Algemeen:

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op elke overeenkomst waarin Boelit BV partij is ongeacht haar aard. Andere, hiervan afwijkende voorwaarden zijn maar van toepassing op de overeenkomsten waarin Boelit BV partij is in de mate dat Boelit BV er uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

2. Totstandkoming overeenkomsten:

Behoudens andersluidend beding zijn de offertes van Boelit BV slechts geldig gedurende een periode van 8 dagen. Na verstrijken van deze periode kan een loutere aanvaarding van de offerte niet meer tot een overeenkomst leiden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van Boelit BV.
Annulering of opzegging van de overeenkomst door de klant is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van Boelit BV. Toepassing van art. 1794 B.W. is aldus uitgesloten. Een opzegging of annulering geeft Boelit BV recht op een schadevergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Boelit BV om hogere schade of kosten te bewijzen.
De rechten en verbintenissen uit de met Boelit BV gesloten overeenkomsten zijn niet door de klant overdraagbaar aan derden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Boelit BV.

3. Prijzen en leveringstermijnen:

Alle prijzen vermeld in documenten van Boelit BV zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen geldig voor goederen af fabriek/magazijn en exclusief plaatsing, verpakking, transport, stockage, verzekering, taxen, … Bovendien betreffen het – tenzij uitdrukkelijk vermeld – steeds variabele prijzen en gaat het geenszins om vaste of forfaitaire prijzen.
Behoudens andersluidend beding zijn alle leveringstermijnen louter indicatief en houden geen verbintenis is van de zijde van Boelit BV. Overschrijding van de termijn kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Eventuele bindende leveringstermijnen worden steeds van rechtswege en met een overeenstemmende duur verlengd ingeval van jaarlijkse vakantieperiodes, overschrijding betalingstermijn van de facturen, weerverlet, alsook omstandigheden welke zich voordoen buiten de wil van Boelit BV en een vertraging met zich meebrengen, ongeacht of deze omstandigheid overmacht uitmaakt of niet (zoals bijvoorbeeld wanprestaties van uitvoeringsagenten, leveranciers of onderaannemers). Bovendien is de aansprakelijkheid van Boelit BV voor eventuele overschrijding van bindende termijnen beperkt tot maximaal 5 % van de overeengekomen prijs.

4. Facturatie en betaling:

Het is Boelit BV steeds toegestaan geleverde prestaties te factureren volgens vordering der werken. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen van Boelit BV contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vermelde vervaldag worden alle overige facturen automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, ineens opeisbaar. Bovendien zal bij laattijdige betaling het gefactureerde bedrag automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en een intrest van 1% per maand tot aan algehele betaling.
Daarnaast geeft een laattijdige betaling van een factuur van Boelit BV haar het recht om per direct, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, al haar verbintenissen opzichtens de geadresseerde van de factuur op te schorten tot volledige betaling van het in totaal openstaande saldo, ongeacht of deze verbintenissen voortspruiten uit de overeenkomst waarop de niet-betaalde facturen betrekking hebben.

5. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele rechten.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Boelit BV tot na volledige betaling van de prijs. De koper draagt het risico vanaf de levering of plaatsing. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door Boelit BV uitgevoerde prestaties, met inbegrip van auteursrechten, fabrieksgeheimen, octrooirechten, merkenrechten, modellenrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht, behoren exclusief toe aan de Boelit BV en blijven aan haar toebehoren na het einde van de overeenkomst. De klant verwerft uitsluitend een persoonlijk, onoverdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht, bestemd voor en beperkt tot de uitvoering van de opdracht en het gebruik van de geleverde goederen.
Ingeval van inbreuk op deze bepaling, is de klant van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Boelit BV om hogere schade of kosten te bewijzen.

6. Klachten en aanvaarding:

De klant dient elke levering vanwege Boelit BV steeds onmiddellijk grondig te inspecteren en controleren op kwaliteit en hoeveelheid. Inontvangstname van de levering zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de levering en dekt steeds elk gebrek dat zichtbaar was of bij grondige inspectie vastgesteld had moeten worden door de klant. Na inontvangstname kunnen dergelijke gebreken geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Boelit BV.
De aansprakelijkheid van Boelit BV voor verborgen gebreken (gebreken die pas voor het eerst vastgesteld konden worden na inontvangstname) is beperkt tot een periode van 3 maanden vanaf de levering én slechts indien de gebreken niet aanzien kunnen worden als aanvaard. De gebreken dienen aanzien te worden als aanvaard indien de klant het gebrek niet binnen de 48 uur na vaststelling ervan gemeld heeft aan Boelit BV per aangetekend schrijven, indien de klant het geleverde verder gebruikt heeft na vaststelling van het gebrek of over is gegaan tot betaling na vaststelling van het gebrek.
Boelit BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant het geleverde heeft verwerkt, dan wel zelf werken aan het geleverde heeft uitgevoerd of derden werken aan het geleverde heeft laten uitvoeren.

7. Schadevergoedingen:

Elke aansprakelijkheid van Boelit BV is beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de levering zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en elke vorm van materiële of immateriële, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, en beloopt maximaal de door Boelit BV gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Uitdrukkelijk ontbindend beding:

Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur, kennelijke insolventie van de klant of terechte twijfels dienaangaande of aangaande de mogelijkheid van de klant om haar verbintenissen na te komen, aanvraag door de klant in het kader de Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement van de klant, heeft Boelit BV het recht om ofwel zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is elke prestatie op te schorten totdat de klant zijn eigen verbintenissen is nagekomen (ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn), dan wel de klant voldoende waarborgen heeft gesteld om te garanderen dat zij haar verbintenissen zal nakomen, ofwel middels eenvoudig aangetekend schrijven de bestaande overeenkomst(en) met de klant buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval Boelit BV recht heeft op een schadevergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Boelit BV om hogere schade of kosten te bewijzen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige overeenkomst wordt, net als alle rechtsverhoudingen waarbij Boelit BV betrokken is, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is in niet van toepassing. Bij betwisting is enkel de ondernemingsrechtbank van Antwerpen – Afdeling Hasselt bevoegd.

10. Garantie en omruiling

De door Boelit BV geleverde goederen kunnen ingeval van defecten/schade bij aflevering, na onderlinge goedkeuring, geretourneerd en omgeruild worden. Boelit BV zal steeds, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, identiek hetzelfde product leveren om het defecte/beschadigde product te vervangen. Boelit BV zal in geen enkel geval het betaalde bedrag terugbetalen in ruil voor de geleverde goederen.

BOELIT BV
BE 0832.550.604
peter.claes@boelit.be
+32 497 44 15 17
Boelehoef 20
3910 Pelt

Contact